اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۶) قانون نظام صنفی

اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۶) قانون نظام صنفی در تاریخ ۹۷/۵/۲۰ به تصویب مقام عالی وزارت رسید؛ و از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت برای اجرا ابلاغ گردید.

ماده ۱۰ – درصورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل عضو یا اعضای هیات رییسه، رییس کمیسیون نظارت یا نماینده وی موظف است با رعایت نصاب مقرر در ماده (۳۳) قانون از نفر علی‌البدل دعوت و نسبت به جایگزینی و تعیین سمت مطابق ماده (۹) این آیین‌نامه اقدام نماید.

در صورتی که با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، امکان رعایت نصاب مذکور فراهم نباشد، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف بیست روز نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای اصلی جایگزین و علی‌البدل اقدام نماید، تا انجام انتخابات، کمیسیون نظارت می‌تواند افرادی را از بین اعضای اجلاس اتاق به عنوان جایگزین منصوب نماید. اگر کمتر از شش ماه از عمر قانونی هیات رییسه باقی‌مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان ماموریت هیات رییسه ادامه خواهد یافت. سمت اعضای منتصب از طریق انتخابات داخلی تعیین خواهد شد.