برگزاری اولین جلسه اتاق اصناف در سال ۱۳۹۹

برگزاری اولین جلسه اتاق اصناف در سال ۱۳۹۹ با حضور معاون فرماندار، رئیس اداره صمت و اتاق اصناف روسای اتحادیه های صنفی در سالن اجتماعات اتاق اصناف برگزار گردید.