برگزاری جلسه جلوگیری از نگهداری و عرضه کالای قاچاق