برگزاری جلسه ی ماهانه اتاق اصناف شهرستان لاهیجان

جلسه ی ماهانه اتاق اصناف شهرستان لاهیجان با حضور اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف و رواسای اتحادیه صنفی شهرستان برگزار گردید.