برگزاری جلسه ی مشترک بین ادارات بهداشت، اماکن، صمت، تعزیرات و بسیج اصناف در رابطه با گشت های مشترک بازرسی و ثبت نام واحد های صنفی در سایت سلامت وزارت بهداشت