رزمایش کمک مؤمنانه و طرح مواسات اتاق اصناف شهرستان لاهیجان

بازدید امام جمعه، فرماندار و فرمانده سپاه شهرستان لاهیجان از رزمایش کمک مؤمنانه و طرح مواسات اتاق اصناف شهرستان