شرایط بهره مندی از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰

شرایط بهره مندی از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیارات حاصل از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور تکریم و جلب رضایت مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل، سازمان امور مالیاتی کشور آن دسته از صاحبان مشاغل گروه سوم* ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که مجموع میزان فروش کالا و خدمات سال ۱۳۹۶ آنها کمتر از (۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) باشد، را از انجام بخشی از تکالیف مقرر در قانون مذکور معاف کرده و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول می نماید.

نحوه تعیین مالیات و پرداخت آن :

میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ برای صاحبان مشاغل گروه سوم که دارای شرایط فوق الذکر باشند، با افزایش (۵ درصد) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۵ به صورت مقطوع تعیین و مبلغ آن برای مودیانی که امکان پرداخت یکجا، تا پایان خرداد ماه را ندارند، حداکثر تا (۴ ماه) به صورت مساوی تقسیط  میگردد.

برای بهره گیری از این تسهیلات، مودیان باید تقاضای خود را در همان مهلت تسلیم اظهارنامه با تکمیل فرم مربوط در سامانه تسلیم اظهارنامه الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و فرم رسید دریافت نمایند.

عدم پرداخت به موقع مالیات یا اقساط، مشمول جرایم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ آنها حسب مورد با اعمال مقررات از جمله مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۵ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۵ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر (۵ درصد) قرار گیرد.

توجه : تسلیم اظهارنامه مالیاتی خارج از چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۶ به معنای عدم تمایل مودی به استفاده از تسهیلات فوق الذکر است.