نتیجه انتخابات برگزار شده اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی و آرایشی و گرمابه داران

هیأت مدیره ( ۵ نفر)
توجه: لیست به ترتیب تعداد آراء اخذ شده آنها می باشد.

نام و نام خانوادگی: محمود صفارنیا
تعداد رأی: ۷۰
رتبه: ۱

نام و نام خانوادگی: جمال حلیمی توستانی
تعداد رأی: ۵۷
رتبه: ۲

نام و نام خانوادگی: پدرام حکیمی
تعداد رأی: ۴۸
رتبه: ۳

نام و نام خانوادگی: محمد بدیع زاده
تعداد رأی: ۴۴
رتبه: ۴

نام و نام خانوادگی: سیدمظفرالدین رضوی طوسی
تعداد رأی: ۳۸
رتبه: ۵

بازرس ( ۱ نفر)

نام و نام خانوادگی: رضا تیب
تعداد رأی: ۸۵
سمت: بازرس اصلی

نام و نام خانوادگی: سیدحسین حسینی کیسمی
تعداد رأی: ۲۰
سمت: بازرس علی البدل