نتیجه انتخابات برگزار شده اتحادیه صنف موسسات توریستی و اتومبیل کرایه

تاریخ برگزاری انتخابات: پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸

داوطلبین هیأت مدیره (۱۰ نفر)
* توجه: لیست داوطلبین به ترتیب تعداد آراء اخذ شده آنها می باشد.

 

 

 

ردیف: ۱
نام و نام خانوادگی: جمال احمدی مقدم لاهیجی
تعداد رأی: ۴۳
رتبه: ۱
 
ردیف: ۲
نام و نام خانوادگی: عبدالرحیم اسدی رحمانی
تعداد رأی: ۱۹
رتبه: ۲
 
ردیف: ۳
نام و نام خانوادگی: محمد علی دوست آهندانی
تعداد رأی: ۱۶
رتبه: ۳
 
ردیف: ۴
نام و نام خانوادگی: علی پیرمرتاض
تعداد رأی: ۱۱
رتبه: ۴
 
ردیف: ۵
نام و نام خانوادگی: علی رضا یوسفی
تعداد رأی: ۱۱
رتبه: ۴
 
ردیف: ۶
نام و نام خانوادگی: مائده جمالی
تعداد رأی: ۵
رتبه: ۵
 
ردیف: ۷
نام و نام خانوادگی: یوسف بابائی نوبیجاری
تعداد رأی: ۴
رتبه: ۶
 
ردیف: ۸
نام و نام خانوادگی: میلاد خادم الشریعه
تعداد رأی: ۲
رتبه: ۷
 
ردیف: ۹
نام و نام خانوادگی: عباس اتحاد کوشالی
تعداد رأی: ۲
رتبه: ۷
 
ردیف: ۱۰
نام و نام خانوادگی: علیرضا عطائی قویم
تعداد رأی: ۱
رتبه: ۸
 

داوطلبین بازرس (۳ نفر)
* توجه: لیست داوطلبین به ترتیب تعداد آراء اخذ شده آنها می باشد.

نام و نام خانوادگی: اسماعیل پورکریم
تعداد رأی: ۴۱
سمت: بازرس اصلی
 
نام و نام خانوادگی: موسی کاظم پورماشک
تعداد رأی: ۳
سمت: [ – – – ]
 
نام و نام خانوادگی: سیده ریحانه آقاجانپور حسینی
تعداد رأی: ۳
سمت: بازرس علی البدل